© mr. F.J. Van Eeckhoutte,

ICT/IE-advocaat, Amersfoort
www.vaneeckhoutteadvocaten.nl


 

Disclaimer

Eigendomsrechten;

De eigendomsrechten met betrekking tot de sites, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij Voicemailbox.nl.  De sites worden uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Voicemailbox.nl is verkregen. Het is tevens niet toegestaan deze site of onderdelen daarvan te kopiëren zonder uitdrukkelijke toestemming.

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht worden tot de uitgever.  

Reproductierecht

Artikel 2 van de Europese Richtlijn “Auteursrecht en Naburige Rechten in de Informatiemaatschappij: harmonisatie van bepaalde aspecten” [8] definieert de onder het uitsluitende reproductierecht vallende reproductiehandelingen, die elke directe of indirecte, tijdelijke of duurzame, volledige of gedeeltelijke reproductie omvatten, met welke middelen en in welke vorm ook: o.a. voor uitvoerende kunstenaars, van de vastleggingen van hun uitvoeringen. De toepassing van het traditionele reproductiebegrip bij exploitatie van auteurswerken in een digitale omgeving is niet vanzelfsprekend. De traditionele reproductie betreft immers de exploitatie van auteurswerken in een tastbare vorm. De mogelijkheden van een digitale copie zijn heel anders dan die van een kopie op, bijvoorbeeld., een papieren drager. Digitale kopie’s kunnen op iedere drager worden opgeslagen wat bezitters en gebruikers uitnodigt “digipulaties” te maken: manipulaties van digitaal materiaal zoals omzetten, kopiëren, bewerken. Deze activiteiten vallen allemaal onder het reproductierecht van de auteur. Onder manipulatie dient men niet te verstaan dat de copie niet identiek zou zijn aan het origineel. Bij het digitaliseren van een beschermd werk – bv. via gebruik van een scanner- vindt een transcriptie plaats van analoge naar digitale taal, wat een identieke copie van het origineel als resultaat geeft. De reproductie die plaatsvindt wanneer een beschermd werk of prestatie door een site-houder aan zijn website wordt toegevoegd, valt dus ook onder de noemer van Auteursrechtelijk relevante reproducties.

Juridische informatie; 

De informatie opgenomen op deze site is afkomstig van bronnen die door Voicemailbox.nl als betrouwbaar worden beschouwd. De verstrekte informatie, gegevens, verwijzingen e.a. hebben een vrijblijvende, zuiver informatieve waarde, zonder garantie wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Voicemailbox.nl aanvaardt onder geen beding aansprakelijkheid voor materiële of andere fouten in de basisinformatie op de site, noch voor directe of indirecte schade als gevolg hiervan.

Alle rechten voorbehouden